Parafia Rzymsko-Katolicka św. Marcina w Kępnie

Regulamin Cmentarza Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Marcina w Kępnie.

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

 

1.      Cmentarz jest własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej P. W. Św. Marcina w Kępnie

tel. 627822181, www. http://polski-cmentarz.com/kepno/,

e-mail. sw_marcina@kalisz.opoka.org.pl

 

2.   Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim, lub przy pomocy rady parafialnej oraz zarządcą  /Solecki Tomasz tel. 509785531 lub grabarz  tel. 880461973

3.      Cmentarz będzie otwarty latem od godz. 7.00 do godz. 21.00.

                                                zimą od godz. 7.00 do godz. 19.00.

4.      Brama cmentarza będzie otwierana po uprzednim uzgodnieniu z administratorem

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do godz.16.00.

   5.   Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką

         dorosłych.

6.      Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowaniem

cmentarza.

7.      Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje opłata dzierżawy (pokładne), za miejsce na okres 20 lat. Dzierżawę można przedłużyć na następne 20 lat

8.   W przypadku nie przedłużenia dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, grób może użyty do ponownego pochówk

9.      Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od16 października do 15 kwietnia po przedłożeniu na piśmie decyzji kompetentnego organu. Z dokonanej ekshumacji następuje utrata prawa do miejsca pochówku bez zwrotu pokładnego za  okres, który jeszcze nie upłynął od dokonanej wpłaty                                

 10.  Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego i pobliskim otoczeniu.

         11.  Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z

         administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał

         aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

   12. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby

         uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić opłatę w biurze  parafialnym.      

13.  Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po opłaceniu

         wybranego miejsca .

   14. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem

         20 lat.

 

15. Groby bezimienne oraz nieopłacone mogą być przeznaczone do ponownego pochówku.

                                      

   16. Zakazuje się:

- samowolnej zmiany wystroju cmentarza ( usuwanie i sadzenie drzew,

                  umieszczanie ławek);

- zakłócanie ciszy, porządku, i powagi miejsca;

- picia alkoholu, palenia papierosów;

- zanieczyszczenia;

- poruszania się pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi poza przypadkami

                 związanymi z funkcjonowaniem cmentarza.

 

   17. Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym

         na ten cel miejscu.

 

   18. Stare nagrobki  po remoncie oraz gruz powinny być wywożone poza teren cmentarza

          przez osoby wykonujące te prace.

 

   19. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk

          żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawionych bez

          nadzoru.

 

 

 

 

                                                                                                   administrator